Centrum Integracji Społecznej

Czym jest CIS? 

Centrum Integracji Społecznej powołane do życia w 2021 r. przez Fundację Caritas Katowice, jest zobowiązane do realizacji zadań mających na celu reintegrację społeczną, jak i reintegrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z brakiem zatrudnienia na rynku pracy Centrum Integracji Społecznej w Polsce działa na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.). 

Uczestnik CIS na podstawie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego pobiera świadczenie integracyjne (120% świadczenia dla osób bezrobotnych), kierownik Centrum może przyznać uczestnikowi premię motywacyjną – to jest motywacyjną premię integracyjną. W przyznawaniu dodatkowego dochodu, kierownik bierze pod uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej. 

Uczestnicy

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej mogą zostać osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym (z terytorium miasta Katowice) – ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, tym samym znajdują się w sytuacji życiowej, która uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, czy też rodzinnym.: 

 • Osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)
 • Osoby długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 • Osoby zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)
 • Uchodźcy realizujących indywidualny program integracji (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)
 • Osoby niepełnosprawne (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego)
 • Osoby uzależnione od alkoholu

Formy wsparcia, których udzielamy oraz realizacja

 Zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Katowicach jest: 

 • Kształcenie umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról społecznych, osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom, które wykluczeniu społecznemu nie podlegają;
 • Nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie czy możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • Naukę planowania życia – zaspokajania potrzeb poprzez własne staranie, z naciskiem na możliwość osiągania własnych dochodów;
 • Naukę umiejętności racjonalnego gospodarowania (np. posiadanymi środkami pieniężnymi);
 • Działalność wytwórczą, handlową lub usługową. 

Podczas realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, Uczestnik korzysta ze wsparcia: 

 • psychologa,
 • doradcy zawodowego,
 • pracownika socjalnego,
 • instruktora/trenera pracy,
 • asystenta rynku pracy.

Procedura Rekrutacji

Procedura rekrutacji zaczyna się od indywidualnego spotkania z kierownikiem Centrum, a następnie doradcą zawodowym.

Po pomyślnej rozmowie, Kierownik CIS kieruje wniosek o skierowanie do Uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Po otrzymaniu pozytywnej opinii pracownika socjalnego oraz skierowania z MOPS, rozpoczyna się właściwa procedura rekrutacji: badania medycyny pracy, podpisanie IPZS, realizacja IPZS.

Etapy Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego:

Okres próbny

1 miesiąc

Realizacja programu

11 miesięcy z możliwością przedłużenia
do 24 miesięcy

Zatrudnienie wspierane

Kontakt

Zapraszamy do siedziby Centrum Integracji Społecznej, która mieści się w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4.

Kierownik CIS

Natalia Kulińska

Biuro

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00